La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ha acordat la concessió d’un total de 55.145,36 euros a l’Ajuntament de Flix en subvencions per a diversos conceptes. Tot seguit es relacionen les dates dels acords de concessió i les subvencions atorgades:

  • Reunió de 26 de juliol de 2022
    • 14.822 euros per a activitats culturals singulars (el 85% del pressupost mínim a executar, 17.437,66 euros), dins la línia de subvencions per a “projectes i activitats, culturals o d’interès per a la ciutadania, de caràcter singular. Convocatòria 2022”.
  • Reunió de 6 de setembre de 2022
    • 4.035,83 euros per als tancaments del pis del c/ Misericòrdia, s/n (el 85% del pressupost elegible, 4.784,04 euros).
    • 6.287,53 euros per al mobiliari i electrodomèstics del pis de l’Av. de les Valls, 19, 2n-2a (el 85% del pressupost elegible de 7.397,09 euros)
    • 30.000 euros per a la reforma del pis de l’Av. Barcelona, 24 (el 78,93% del pressupost elegible, 38,008,14 euros)

Totes tres actuacions estaven incloses dins la línia de subvencions “per desenvolupar Polítiques Municipals d’Habitatge, convocatòria 2022”.

De tot plegat se’n donà compte a la Junta de Govern Local en la reunió celebrada el passat dia 16 de setembre de 2022.