Bases reguladores del procés d’adjudicació en règim de lloguer social temporal d’habitatge amb protecció oficial