Ordenança municipal reguladora de l'ús dels camins municipals
Ordenança municipal de circulació i ús de vials
Ordenança reguladora dels règims d'intervenció administrativa de les activitats i instal·lacions
Ordenança reguladora de la tinença d'animals
Ordenança reguladora del soroll i les vibracions
Ordenança per a la gestió de residus de la construcció
Ordenança reguladora de l'ús, la utilització i l'aprofitament de la via pública del municipi
Ordenança reguladora de la venda no sedentària de marxants
Ordenança municipal per a la regulació de l'ús de mitjans electrònics
Ordenança de la transparència i l'Administració electrònica
Ordenances fiscals per a l'any 2019
Ordenances fiscals per a l'any 2018
Ordenances fiscals per a l'any 2017
Ordenances fiscals per a l'any 2016
Ordenances fiscals per a l'any 2015
Ordenances fiscals per a l'any 2014
Ordenances fiscals per a l'any 2013
Ordenances fiscals per a l'any 2012
Ordenances fiscals per a l'any 2011
Ordenances fiscals per a l'any 2010
Ordenances fiscals per a l'any 2009
Ordenances fiscals per a l'any 2008
Ordenança fiscal núm. 6.8 reguladora de la Taxa pel servei d'assistència a l'Escola Bressol Pam i Toc
Ordenança fiscal núm. 6.9 reguladora de la Taxa pel servei d'assistència a l'Escola Municipal de Música
Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de les Taxes municipals
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'Impost sobre béns immobles
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques
Ordenança fiscal núm. 2.B reguladora del Preu públic venda mapa turístic
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Ordenança fiscal núm. 4.A reguladora del Preu públic Ràdio Flix
Ordenança fiscal núm. 6.1 reguladora de la Taxa de clavegueram
Ordenança fiscal núm. 6.10 reguladora de la Taxa pel servei de transport de l'autobús municipal
Ordenança fiscal núm. 6.3 reguladora de la Taxa per recollida d'escombraries
Ordenança fiscal núm. 6.4 reguladora de la Taxa per subministrament d'aigua potable
Ordenança fiscal núm. 6.6 reguladora de la Taxa pel servei de piscina
Ordenança fiscal núm. 6.7 reguladora de la Taxa pel servei del mercat municipal
Ordenança fiscal núm. 7 general de Preus públics
Ordenances fiscals per a l'any 2007
Preu públic per la inserció d'anuncis publicitaris dins del programa de Festes Majors 2007
Preu públic per la venda de bosses de compostatge
Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Ordenança fiscal núm. 6.11 reguladora de la Taxa per l'ocupació del subsòl, sòl i vol públic
Ordenança fiscal núm. 6.12 reguladora de la Taxa per tinença de gossos
Ordenança fiscal núm. 6.13 reguladora de la Taxa per la utilització i prestació de serveis en béns de titularitat municipal
Ordenança fiscal núm. 6.14 reguladora de la Taxa per tramitació de documents, autoritzacions administratives i altra llicència
Ordenança fiscal núm. 6.15 reguladora de la Taxa per la recepció i posterior gestió dels residus de la construcció en la Planta de transvassament de residus de la construcció
Ordenança fiscal núm. 6.2 reguladora de la taxa de cementiri
Ordenança fiscal núm. 6.5 reguladora de la Taxa per llicència d'obertura d'establiments
Ordenances fiscals per a l'any 2006
Ordenança fiscal núm. 4.11 reguladora de la Taxa per altres serveis educatius
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora dels Impostos directes
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora dels Impostos indirectes
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de les Contribucions especials
Ordenances fiscals per a l'any 2005
Preu públic de la VIa. Edició de Mostra Flix - Va Fira del Pescador Esportius
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la utilització dels edificis, dependències i altres immobles propietat d'aquest ajuntament
Ordenança fiscal núm. 4.12 reguladora de la Taxa per l'ús privatiu o aprofitament especial de sòl, subsòl i vol de les vies públiques de titularitat municipal per empreses subministradores de serveis públics
Ordenances fiscals per a l'any 2004
Ordenances fiscals generals
Ordenança fiscal núm. 4.11 reguladora de la Taxa per la visita al paratge d'Interès Natural de Sebes
Ordenança fiscal núm. 4.6 reguladora de la Taxa per llicència d'obres
Ordenança fiscal núm. 4.B reguladora del Preu públic veu de Flix
Ordenança fiscal núm. 4.D reguladora del Preu públic biblioteca
Preu públic de la Va. Edició de Mostra Flix Illa Fira del Pescador Esportius
Preus públics derivats de l'assistència a les activitats de Tria't l'estiu
Ordenances fiscals per a l'any 2003
Preu públic d'aplicació amb motiu de la realització d'un curs de català per a adults de 45 hores de durada
Preu públic de la IVa. Edició de Mostra Flix Illa Fira del Pescador Esportius