Ordenança municipal reguladora de l'ús dels camins municipals
Ordenança per a la promoció de les instal·lacions d'autoconsum amb energia fotovoltaica
Ordenança municipal de circulació i ús de vials
Ordenança reguladora dels règims d'intervenció administrativa de les activitats i instal·lacions
Ordenança reguladora de la tinença d'animals
Ordenança reguladora de l'ús, la utilització i l'aprofitament de la via pública del municipi
Ordenança reguladora del soroll i les vibracions
Ordenança per a la gestió de residus de la construcció
Ordenança reguladora de la venda no sedentària de marxants
Ordenança de la transparència i l'Administració electrònica
Ordenança municipal per a la regulació de l'ús de mitjans electrònics
Ordenances fiscals per a l'any 2022
Ordenances fiscals per a l'any 2021
Ordenances fiscals per a l'any 2020