Ajuntament de Flix

Avui divendres 11 de juny, a les 17 h hi haurà sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Flix. Degut a la persistència de la pandèmia, com les últimes sessions l’assistència al Ple serà telemàtica i es podrà seguir en directe a través del canal de l’Ajuntament de Flix a YouTube.

Tot seguit es reprodueix el decret de convocatòria, amb l’ordre del dia.

Expedient núm.: PLN/2021/6

Òrgan col·legiat: El ple

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria: Ordinària

Data i hora: 11 de juny de 2021 a les 17 h

Lloc: Sala de Plens. Admet participació a distància, es pot connectar mitjançant: «Telemàtica»

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
  2. Expedient 629/2021. APROVACIÓ DE LA MASSA SALARIAL DE L’AJUNTAMENT DE FLIX PER A L’ANY 2021.
  3. Expedient 320/2021. APROVACIÓ DE L’ESTABLIMENT DE BONIFICACIONS DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES DE L’OBRA « SUBSTITUCIÓ CLAVEGUERAM DE LA COMUNITAT DEL CARRER PERE QUART NÚMEROS 15, 17, 19 i 21»
  4. Expedient 735/2021. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3/2021 DEL TIPUS CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT, FINANÇAT AMB ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA, MAJORS I/O NOUS INGRESSOS I BAIXES DE PARTIDES DE DESPESA
  5. Expedient 589/2021. ANUL·LACIONS DRETS RECONEGUTS EXERCICIS TANCATS.

B) Activitat de control

6.DONAR COMPTE ADEQUACIÓ PLA ACCIÓ 2021. EXP. 713/2021
7.DONAR COMPTE REESTRUCTURACIÓ REGIDORIES
8.DONAR COMPTE REESTRUCTURACIÓ COMISSIONS SERVEIS
9.RELACIÓ DE DECRETS

C) Precs i preguntes