Ajuntament de Flix
Ja s’han iniciat les obres d’arranjament del carrer Molí, en el tram entre la Boca de la Mina i la cruïlla del carrer Ernest Scheef. L’obra, que forma part del Projecte d’’intervenció integral de la Colònia Fàbrica i els Comellarets – les Casetes, comportarà la renovació de l’enllumenat, del paviment (vorera i calçada), de les escomeses de la xarxa del clavegueram,, de les canonades de proveïment d’aigua potable, del cablejat de les línies elèctriques i telefòniques i la disposició d’una nova senyalització viària vertical i horitzontal per la trànsit rodat i els vianants. És previst que totes les actuacions es realitzin dins un termini de tres mesos.
L’obra l’està realitzant l’empresa Agrovial S.A., la qual li fou adjudicada per l’import de 323.258,19 euros (IVA inclòs).
Alteracions del trànsit
Mentre s’estiguin efectuant aquestes obres, no es podrà circular per l’indicat tram de carrer. Amb tot, encara que variarà el seu itinerari, sí continuarà realitzant el seu servei l’autobús municipal a la Colònia Fàbrica.

Tram del carrer Molí on s’estan efectuant les obres d’arranjament.