Expedient de declaració com a BCIL de la Colònia Fàbrica

Projecte d’arranjament de l’Av. de Catalunya, tram Av. de la Llum – C. de Sant Jordi