Aquest dimarts, 28 de febrer de 2023, a les 20.30 h, hi ha haurà sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Flix.

Tot seguit es reprodueix el decret de convocatòria, el qual inclou l’ordre del dia:

Expedient núm.: PLN/2023/1

Òrgan col·legiat: El ple

Francesc Barbero Escrivà, EN QUALITAT DE PRESIDENT D’AQUEST ÒRGAN,

DISPOSO:

PRIMER. Que es convoqui la propera sessió d’aquest òrgan col·legiat:

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria: Ordinària

Data i hora: 28 de febrer de 2023 a les 20.30 h.

Lloc: Sala de Plens
No admet participació a distància

SEGON. Que es duguin a terme els tràmits legals oportuns per a efectuar la convocatòria i la notificació als membres d’aquest òrgan col·legiat.

TERCER. Fixar l’ordre del dia següent:

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1.APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2.EXPEDIENT 106/2023. CANVI SISTEMA GESTIÓ SERVEI PÚBLIC PAS DE BARCA
3.EXPEDIENT 272/2023. DRETS I DEURES RETRIBUTIUS
4.EXPEDIENT 250/2023. CREACIÓ CONSELL DE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA
5.EXPEDIENT 116/2023. APROVACIÓ PLA ANTIFRAU DE L’AJUNTAMENT DE FLIX
6.EXPEDIENT 286/2023. CANVI DENOMINACIÓ I APROVACIÓ NOVA DENOMINACIÓ DIVERSOS ESPAIS DE LA VIA PÚBLICA
7.EXPEDIENT 270/2023. APROVACIÓ MODIFICACIÓ ESTATUTS ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS AMB CENTRALS HIDROELÈCTRIQUES I EMBASSAMENTS DE LLEIDA I PROVÍNCIA
8.EXPEDIENT 285/2023. MOCIÓ CANVI NOM
9.EXPEDIENT 288/2023. MOCIÓ PER A RECLAMAR LA MILLORA DEL FERM I CONSIDERACIÓ COM A VIA D’EVACUACIÓ

B) Activitat de control

10.EXPEDIENT 287/2023. RELACIÓ DE DECRETS
11.EXPEDIENT 171/2023. PLA ANUAL CONTROL FINANCER
12.EXPEDIENT 22/2023. INFORME DE MOROSITAT
13.EXPEDIENT 206/2023. TANCAMENT I LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2022

C) Precs i preguntes

 

L’assistència al Ple és oberta al públic i també es podrà seguir en directe a través del canal de l’Ajuntament de Flix a YouTube.