Ajuntament de Flix
Avui dilluns 29 de juny, a les 7 de la tarda, hi haurà sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Flix. Es podrà seguir en directe a través del Canal de l’Ajuntament de Flix a YouTube.
A continuació es reprodueix el decret de Batllia amb la convocatòria i l’ordre del dia del Ple.

Expedient núm.: PLN/2020/3
Òrgan col·legiat: El ple
Francesc Barbero Escrivà, EN QUALITAT DE PRESIDENT D’AQUEST ÒRGAN,
DISPOSO:
PRIMER. Que es convoqui la propera sessió d’aquest òrgan col·legiat:
DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora: 29 de juny de 2020 a les 19 h
Lloc: Sala de Plens
Admet participació a distància, es pot connectar mitjançant: «Connexió telemàtica Localred»
SEGON. Que es duguin a terme els tràmits legals oportuns per a efectuar la convocatòria i la notificació als membres d’aquest òrgan col·legiat.
TERCER. Fixar l’ordre del dia següent:
ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva

  1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
  2. EXPEDIENT 494/2020. APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS FLIX GESTIÓ D’INICIATIVES ECONÒMIQUES CORRESPONENTS A L’ANY 2019.
  3. EXPEDIENT 1230/2019. RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT A PERSONAL DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
  4. EXPEDIENT 692/2020. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’ÚS, LA UTILITZACIÓ I L’APROFITAMENT DE LA VIA PÚBLICA
  5. EXPEDIENT 490/2020. ANUL·LACIONS DRETS RECONEGUTS EXERCICIS TANCATS.
  6. EXPEDIENT 580/2020. APROVACIÓ DE LA PROPOSTA D’ANUL·LACIÓ D’OBLIGACIONS RECONEGUDES CORRESPONENTS A EXERCICIS TANCATS.
  7. EXPEDIENT 636/2020. MOCIÓ EN DEFENSA DE L’ESPAI PÚBLIC
  8. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

B) Activitat de control

9. INFORME LIQUIDACIÓ PRESSUPOST GENERAL 2019
10. INFORME DE DECRETS DE BATLLIA
11. ALTRES INFORMES

C) Precs i preguntes

12. PRECS I PREGUNTES