Ajuntament de Flix
Aquest proper dilluns 25 de maig, a les 19 h, hi haurà sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Flix. És la primera sessió del plenari del Consistori que es convoca des que entrà en vigor l’estat d’alarma per la pandèmia del coronavirus, si bé durant aquest temps altres òrgans col·legiats -Junta de Govern, Junta de Portaveus- han mantingut reunions gairebé cada setmana. Aquesta reunió del Ple es podrà seguir en directe a través de YouTube accedint a l’enllaç:

Dins de l’ordre del dia, entre altres, hi ha l’aprovació de les bases reguladores de la concessió d’ajuts pels titulars d’explotacions agràries del terme municipal de Flix, afectades per l’incendi de 2019; i dos relacionades amb la Colònia Fàbrica, l’aprovació inicial de la declaració de diversos bens cultural d’interès local de la Colònia i l’aprovació inicial de l’ordenança de regulació estètica de l’edificació i dels espais lliures de l’àmbit de la Colònia.
Tot seguit es reprodueix el contingut del Decret de convocatòria, amb l’ordre del dia:

Expedient núm.: PLN/2020/2
Òrgan col·legiat: El ple
Francesc Barbero Escrivà, EN QUALITAT DE PRESIDENT D’AQUEST ÒRGAN,
DISPOSO:
PRIMER. Que es convoqui la propera sessió d’aquest òrgan col·legiat:
DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria: Extraordinària
Data i hora: 25 de maig de 2020 a les 19 h
Lloc: Sala de Plens
Admet participació a distància, es pot connectar mitjançant: «connexió telemàtica»
SEGON. Que es duguin a terme els tràmits legals oportuns per a efectuar la convocatòria i la notificació als membres d’aquest òrgan col·legiat.
TERCER. Fixar l’ordre del dia següent:
ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva

  1. EXPEDIENT 410/2020. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE BATLLIA NÚMERO 2020-0086, DE 13 D’ABRIL, PEL QUAL S’ACORDA L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE FLIX AL DECÀLEG PER A LA RECUPERACIÓ SOCIOECONÒMICA DELS MUNICIPIS DE CATALUNYA, ELABORAT PER L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA I LA FEDERACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS.
  2. EXPEDIENT NÚM.: 331/2020. APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS D’AQUEST AJUNTAMENT, REFERIT A LA DATA 1 DE GENER DE 2020.
  3. EXPEDIENT 132/2020. APROVACIÓ INICIAL DE LA DECLARACIÓ DE DIVERSOS BENS CULTURAL D’INTERÈS LOCAL DE LA COLÒNIA FABRICA DE FLIX.
  4. EXPEDIENT 380/2020. APROVACIÓ DE LA MASSA SALARIAL DE L’AJUNTAMENT DE FLIX PER A L’ANY 2020.
  5. EXPEDIENT NÚM.: 278/2020. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA DE REGULACIÓ ESTÈTICA DE L’EDIFICACIÓ I DELS ESPAIS LLIURES DE L’ÀMBIT DE LA COLÒNIA FÀBRICA DE FLIX.
  6. EXPEDIENT 500/2020. APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D’AJUTS PELS TITULARS D’EXPLOTACIONS AGRÀRIES DEL TERME MUNICIPAL DE FLIX, AFECTADES PER L’INCENDI FORESTAL DE LA RIBERA D’EBRE SUCCEÏT EL 26 DE JUNY DE 2019
  7. EXPEDIENT 512/2020. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2020, DEL TIPUS CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT, FINANÇAT PER NOUS I MAJORS INGRESSOS I BAIXES I ANUL·LACIONS DE PARTIDES DE DESPESA

B) Activitat de control

8. INFORMES DIVERSOS

C) Precs i preguntes

9. PRECS I PREGUNTES