Ajuntament de Flix
Ahir dijous 7 de novembre, a la tarda i al despatx de l’Alcaldia es va signar un nou conveni de col·laboració entre el Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre (CERE) i l’Ajuntament de Flix, que ve a actualitzar i substituir el signat el 2008.
Mitjançant aquest conveni, l’Ajuntament de Flix es compromet a la cessió en precari i gratuïtament les dependències on el CERE té la seu, ubicades al c/ Sant Jordi, núm. 3, 3a planta, assumint també la Corporació les despeses de subministrament elèctric i neteja. Així mateix, l’Ajuntament aportarà al CERE una subvenció anual de 1.500 euros, que l’entitat destinarà a sufragar el cost de la persona contractada encarregada de les tasques administratives.
Un altre dels compromisos de l’Ajuntament és el de facilitar els locals i els espais on realitzar les activitats que el CERE organitzi a Flix i que aquests compliran amb els requisits materials, tècnics i de personal que es demanin.
Per la seua banda, el CERE es compromet a fer constar en tot el material difusor de les activitats organitzades a Flix i a totes les publicacions que editi, la col·laboració de l’Ajuntament de Flix. També es compromet l’entitat a mantindre oberta la seu al públic un mínim de tres hores setmanals.
La vigència del present conveni és de quatre anys a comptar des de la seua singnatura, prorrogables per quatre anys més.
El conveni fou signat pel president del CERE Josep S. Cid Català, i el batlle de Flix, Francesc Barbero Escrivà.

El batlle de Flix, Francesc Barbero Escrivà, i el president del CERE, Josep S. Cid Català, després de la signatura.