Ajuntament de Flix
Han estat publicades en aquesta pàgina web les Bases del procediment de selecció per a contractar dos places de taquiller/taquillera per a la temporada de piscines 2019.
El contracte tindrà la consideració de laboral de naturalesa temporal i la seua durada abastarà tota la temporada de piscines d’estiu, amb una jornada de 35 hores setmanals.
Les persones aspirants hauran de complir els requisits següents:

  • Edat: Podran optar a la plaça les persones que a la data d’inici del contracte, tinguin l’edat mínima de 18 anys.
  • Català: Els aspirants han de tenir coneixement oral del català
  • No patir cap malaltia ni tenir cap defecte físic que impedeixi l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball.
  • No haver estat separat per mitjà d’expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques.

Tots aquests requisits s’hauran d’acreditar abans de la celebració de les proves selectives mitjançant la presentació dels justificants i documents oportuns i les declaracions jurades pertinents. En cas contrari, l’aspirant serà exclòs de les proves.
Les persones interessades, hauran de presentar les instàncies al registre d’entrada de l’Ajuntament de Flix, carrer Major 18, amb el model oficial que es facilitarà a les oficines. El termini per a presentar-les s’ha ampliat fins al dia 21 de maig de 2019 a les 12.00 hores.
Per consultar la totalitat de les bases i el decret d’ampliació del termini, s’ha d’accedir al menú “AJUNTAMENT” i seguir l’itinerari “AJUNTAMENT / Convocatòries de selecció de personal / Procediment de selecció per a contractar dos places de taquiller/taquillera per a la temporada de piscines 2019”.