Ajuntament de Flix
Davant de l’actual situació econòmica i els índex d’atur registrats a tot el país, l’Ajuntament de Flix ha programat pel 2019, la continuïtat del Pla d’Ocupació Municipal, finançat íntegrament amb recursos propis de l’Ajuntament, per tal de contractar persones del municipi en situació d’atur, amb càrregues familiars i inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya.

  • Una plaça d’oficial paleta per una durada de 4 mesos
  • Quatre places de peó per una durada de 4 mesos
  • Una plaça de conserge de l’escola per una durada de 5 mesos

Les persones interessades en participar en el programa, han de complir els següents requisits:

a) Residir a Flix poder-ho demostrar mitjançant empadronament de mínim 2 anys d’antiguitat.
b) Situació d’atur en recerca de feina (demostrable mitjançant inscripció al SOC).
c) Acceptar el pla de formació que s’ estableixi, d’acord amb el lloc de treball a cobrir i les tutories, ja sigui dins o fora de l’horari laboral.

S’haurà de presentar la documentació següent:
a) Fotocòpia DNI
b) Currículum Vitae actualitzat
c) Només en cas de no donar permís perquè l’Ajuntament de Flix faci la consulta de les dades personals referides a aquests temes o que li sigui requerit específicament per no poder accedir a la informació:

  • Certificat d’empadronament
  • Certificat de convivència
  • Declaració del IRPF del sol·licitant i de les persones amb les que conviu en la unitat familiar, o en el seu defecte, justificant d’ingressos.

d) Acreditació d’estar a l’atur i inscrit com a demandant d’ocupació no ocupat com a mínim un anys abans de la data límit d’entrega de sol·licituds, o d’estar inscrit com a demandant d’ocupació sense tenir dret a cap tipus de prestació.
e) Informe de Vida laboral.

Lloc de presentació: FLIX, GESTIÓ D’INICIATIVES ECONÒMIQUES, SAM, (carrer dels Tallers, 2 – Pol. Industrial de la Devesa, 43750 – FLIX,
Telèfon: 977 044 770, Fax: 977 044 775, E-mail: administracio@flixgie.cat)
Data màxima de presentació: Vint dies naturals, a partir de la publicació de les presents bases en la web municipal www.flix.cat.