Ajuntament de Flix
En el passat Ple del Consistori celebrat el dia 28 de desembre, es va dur a terme l’aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Flix per a l’exercici de 2019. El pressupost ascendeix a un total de 5.839.411,78 euros. D’aquest, 131.973 euros corresponen al pressupost de la societat Flix Gestió d’Iniciatives Econòmiques, SAM, i la resta, 5.707.438.78 euros, específicament a l’Ajuntament.
Pel que fa a despeses, la partida més elevada correspon a inversions, amb 1.938.809,67 euros (1.915.094,67 Ajuntament, 23.715 Flix GIE), seguida per la partida de despeses corrents, 1.811.350 euros (1.766.050 Ajuntament, 45.300 Flix GIE) i personal, 1.804.229,11 euros (1.742.938,11 Ajuntament, 61.291 Flix GIE).
Així mateix, amb els pressupostos s’aprova la plantilla de personal per al mateix exercici, que compta amb 66 persones, entre personal funcionari i laboral (incloent les places vacants).
L’aprovació inicial es considerarà definitiva un cop passat el termini de quinze dies hàbils, que es comptaran a partir de la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT).
Aquest pressupost, tal com va indicar l’alcalde Marc Mur, és l’últim de la present legislatura de 2015-2019 i primers mesos de la propera (2019-2023), i que gestionarà l’actual Consistori durant la primera meitat de l’any i el nou que es sorgeixi després de les eleccions municipals del proper 26 de maig a partir de la seua constitució.