Aquest dilluns, 12 de febrer de 2024, a les 19 h, hi ha haurà sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Flix.

Tot seguit es reprodueix el decret de convocatòria, el qual inclou l’ordre del dia:

Expedient núm.: PLN/2024/02

Òrgan col·legiat: El ple

Francesc Barbero Escrivà, EN QUALITAT DE PRESIDENT D’AQUEST ÒRGAN,

DISPOSO:

PRIMER. Que es convoqui la propera sessió d’aquest òrgan col·legiat:

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria: Ordinària

Data i hora: 12 de febrer de 2024 a les 19 h.

Lloc: Sala de Plens
No admet participació a distància

L’assistència al Ple és oberta al públic.

SEGON. Que es duguin a terme els tràmits legals oportuns per a efectuar la convocatòria i la notificació als membres d’aquest òrgan col·legiat.

TERCER. Fixar l’ordre del dia següent:

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

  1. APROVACIÓ ACTES ANTERIORS
  2. EXPEDIENT 971/2022. CESSIÓ TERRENYS AL DEPARTAMENT DE SALUT PER ALA CONSTRUCCIÓ DEL FUTUR CAP
  3. Expedient 1522/2023. EXPEDIENT 1522/2023. APROVACIÓ PLA DE PREVENCIÓD’INCENDIS FORESTALS
  4. EXPEDIENT 193/2024. PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS REPRESENTATS DEL’AJUNTAMENT DE FLIX EN DIVERSOS ÒRGANS COL·LEGIATS.
  5. EXPEDIENT EXPEDIENT 194/2024. APROVACIÓ O MODIFICACIÓ D’ORDENANÇAFISCAL REGULADORA
  6. EXPEDIENT 204/2024. ACORD EN RELACIÓ A L’APLICACIÓ DE BONIFICACIONSDEL 95 % DE L’IBI A LES FINQUES AFECTADES PER L’INCENDI PRODUÏT ENTREEL 26 DE JUNY I EL 7 DE JULIOL DEL PASSAT ANY, 2019.
  7. EXPEDIENT 1671/2023. ACORD EN RELACIÓ A L’APROVACIÓ DELSPRESSUPOSTOS 2024.
  8. EXPEDIENT 215/2024. MOCIÓ DE REBUIG A LA INTERCONNEXIÓ DE XARXES D’AIGUA ENTRE EL CONSORCI D’AIGÜES DE TARRAGONA ( CAT) AMB EL TER -LLOBREGAT

B) Activitat de control

9.RELACIÓ DE DECRETS
10.EXPEDIENT 185/2024. PLA DE CONTROL FINANCER

C) Precs i preguntes