Ajuntament de Flix
Amb caràcter extraordinari, avui dimarts 16 d’abril a les 7 de la tarda, hi haurà sessió del Ple de l’Ajuntament. Els punts de l’ordre del dia a tractar són l’aprovació definitiva dels expedients de símbols i distincions honorífiques a concedir als convilatans Dolors Montagut Sabaté, Pere Josep Jiménez Mur i Anna Maria García Cortina i la manifestació de condol pel traspàs de Neus Català.
Tot seguit es reprodueix el decret d’Alcaldia que contè l’ordre del dia de la sessió plenària.
Expedient núm.: PLN/2019/6
Òrgan col·legiat: El ple
Marc Mur Bagés, EN QUALITAT DE PRESIDENT D’AQUEST ÒRGAN, DISPOSO:
PRIMER. Que es convoqui la propera sessió d’aquest òrgan col·legiat:
DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria: Extraordinària
Data i hora: 16 d’abril de 2019 a les 19.00 h
Lloc: Sala de Plens
No admet participació a distància
SEGON. Que es duguin a terme els tràmits legals oportuns per a efectuar la convocatòria i la notificació als membres d’aquest òrgan col·legiat.
TERCER. Fixar l’ordre del dia següent:
ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva

  1. EXPEDIENT 262/2019. Símbols i Distincions Honorífiques. Dolors Montagut Sabaté
  2. EXPEDIENT 263/2019. Símbols i Distincions Honorífiques. Pere Josep Jimenez Mur
  3. EXPEDIENT 264/2019. Símbols i Distincions Honorífiques. Anna Maria Garcia Cortina
  4. MANIFESTACIÓ CONDOL TRASPÀS NEUS CATALÀ

B) Activitat de control
C) Precs i preguntes