Model d’instància de personal laboral fix

Model de declaració de mèrits (annex a la instància)


Model d’instància de personal interí (disposició adiccional 6a i/o 8a de la llei 20/21)

Model de declaració de mèrits (annex a la instància)


Model d’instància de personal de Flix GIE, SAM

Model de declaració de mèrits (annex a la instància)


Entitats bancàries on es poden efectuar els ingressos:
Banc Santander – ES03 0049 2434 9518 1012 1531
Caixa Bank – ES32 2100 0702 0202 0000 4023
Banc Bilbao Vizcaya Argentaria – ES20 0182 5634 1802 0180 7235