Expedient Ordenances Fiscals 2020

Publicació de l’anunci al BOPT: 4 de novembre de 2020

Termini d’exposició: 30 dies a comptar a l’endemà de la publicació de l’anunci a BOPT.