Bases i convocatòria – Publicades al BOPT el 18 de juliol de 2019