Bases del procediment de selecció per  a la contractació – Termini de presentació d’instàncies: 12 de juny de 2018