Bases específiques

Anunci BOPT 12 de febrer de 2018 – * Presentació de sol·licituds fins al 5 de març de 2018

Model instància sol·licitud (pdf)

Decret relació provisional d’aspirants admesos i exclosos

Correcció d’errada decret relació provisional d’aspirants admesos i exclosos

Llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, composició del tribunal i citació per a la primera prova

Acta del tribunal qualificador