Aquest dilluns 8 d’agost de 2022, al es 19 h, hi ha haurà sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Flix.

Tot seguit es reprodueix el decret de convocatòria, el qual inclou l’ordre del dia:

Expedient núm.: PLN/2022/6

Òrgan col·legiat: El ple

Francesc Barbero Escrivà, EN QUALITAT DE PRESIDENT D’AQUEST ÒRGAN,

DISPOSO:

PRIMER. Que es convoqui la propera sessió d’aquest òrgan col·legiat:

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria: Ordinària

Data i hora: 8 agost de 2022 a les 19 h.

Lloc: Sala de Plens
No admet participació a distància

SEGON. Que es duguin a terme els tràmits legals oportuns per a efectuar la convocatòria i la notificació als membres d’aquest òrgan col·legiat.

TERCER. Fixar l’ordre del dia següent:

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
  2. EXPEDIENT 946/2022. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA TAXA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL
  3. EXPEDIENT 1164/2022. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA TAXA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
  4. EXPEDIENT 534/2022. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT CORRESPONENT A L’EXERCICI 2021.
  5. EXPEDIENT 1107/2022. DECLARACIÓ BENS INTERÈS CULTURAL. MOLÍ DE BUTXAQUINA
  6. EXPEDIENT 1169/2022. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC-ENTESA PER FLIX-AM PER A LA CREACIÓ I PARTICIPACIÓ DEL GOVERN ESPANYOL EN UN FONS DE TRANSICIÓ JUSTA DE LES ZONES NUCLEARS CATALANES

B) Activitat de control

7. EXPEDIENT 902/2022. ORGANITZACIÓ I DISPOSICIONS COMUNES DE CONTROL INTERN
8. EXPEDIENT 1135/2022. ORGANITZACIÓ I DISPOSICIONS COMUNES DE CONTROL INTERN
9. RELACIÓ DE DECRETS
10. INFORME RELATIU A PROGRAMA FESTES MAJORS 2022

C) Precs i preguntes