Ajuntament de Flix

Avui dilluns, 27 de juny de 2022, a les 19 h, hi haurà sessió del Ple de l’Ajuntament de Flix, convocat amb caràcter ordinari.

Tot seguit es reprodueix el decret de convocatòria, amb l’ordre del dia:

Expedient núm. PLN/2022/4

Òrgan col·legiat: El ple

Francesc Barbero Escrivà, EN QUALITAT DE PRESIDENT D’AQUEST ÒRGAN, DISPOSO:

PRIMER. Que es convoqui la propera sessió d’aquest òrgan col·legiat:

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria: Ordinària

Data i hora: 27 de juny de 2022 a les 19 h

Lloc: Sala de Plens

No admet participació a distància

SEGON. Que es duguin a terme els tràmits legals oportuns per a efectuar la convocatòria i la notificació als membres d’aquest òrgan col·legiat.

TERCER. Fixar l’ordre del dia següent:

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
  2. EXP. 944/2022. SOL·LICITUD D’UNA SUBVENCIÓ AMB CÀRREC AL FONS PER AL FINANÇAMENT DE LES ACTIVITATS DEL PLA GENERAL DE RESIDUS RADIOACTIUS PEL SEGÜENT PROJECTE: «Consolidació de l’edifici del Molí de Butxaquina com a centre de patrimoni cultural i turístic».
  3. EXP.: 550/2021. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE FULL D’APREUAMENT DE LES FINQUES AFECTADES PER L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE D’ARRANJAMENT DE DOS TRAMS DELS SENDERS DE LA ZONA DEL MEANDRE DE FLIX.
  4. EXP. 789/2022. RATIFICACIÓ ADHESIÓ AL GRUP D’ACCIÓ LOCAL CONSORCI INTERCOMARCAL D’INICIATIVES SOCIOECONÒMIQUES.
  5. EXPEDIENT 644/2022. APROVACIÓ DE LA PROPOSTA D’ANUL·LACIÓ D’OBLIGACIONS RECONEGUDES CORRESPONENTS A EXERCICIS TANCATS.
  6. EXPEDIENT 632/2022. ANUL·LACIONS DRETS RECONEGUTS EXERCICIS TANCATS.
  7. EXPEDIENT 895/2022. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2022, DEL TIPUS CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT, FINANÇAT AMB MAJORS I NOUS INGRESSOS, BAIXES D’ALTRES APLICACIONS DE DESPESA I AMB CÀRREC A UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT
  8. EXP. 945/2022. MOCIÓ EN DEFENSA DELS JUTJATS DE PAU
  9. EXP. 919/2022. MOCIÓ PER ACLARIR ELS FETS DE L’ESPIONATGE CONTRA EL MOVIMENT INDEPENDENTISTA CATALÀ.

B) Activitat de control

C) Precs i preguntes

L’assistència al Ple és oberta al públic i també es podrà seguir en directe a través del canal de l’Ajuntament de Flix a YouTube.