Ajuntament de Flix

En la sessió del Ple de l’Ajuntament celebrada el passat dia 27 de desembre, es van aprovar per unanimitat tres acords relacionats amb el patrimoni de la Colònia Fàbrica, dos acords d’aprovació de sengles convenis de cessió de béns d’Ercros a l’Ajuntament de Flix i un d’aprovació inicial de l’Ordenança de regulació estètica de l’edificació i els espais lliures de l’àmbit de la colònia. D’aquesta manera, el passat 10 de gener es van reunir el batlle de Flix, Francesc Barbero, i el director de la fàbrica d’Ercros de Flix, Jaime Molina, per tal de procedir a la signatura del conveni de les cessions esmentades.

Signatura dels convenis de cessió amb el director de la fàbrica de Flix d’Ercros, Jaime Molina, i el batlle de Flix, Francesc Barbero

Aprovació del conveni de cessió de vials

El segon acord relacionat amb el patrimoni de la Colònia Fàbrica fou el de l’aprovació del conveni de cessió de vials, en execució parcial del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Flix i Ercros SA en relació al projecte d’intervenció integral del Barri Colònia Fàbrica del Municipi de Flix. Segons va exposar el batlle, Francesc Barbero, amb aquesta cessió es posa punt i final al conveni de col·laboració de la Llei de Barris, i comporta la cessió a l’Ajuntament de Flix d’un seguit de vials a la Colònia Fàbrica (un tram del carrer Francesc A. Ripoll i un carrer sense nom); i de dos parcel·les ubicades davant de l’estació de ferrocarril, on hi havia ubicats l’edifici de la capella i el parc infantil.

Carrer Francesc A. Ripoll al creuament amb el carrer Dr. Stroof

Aprovació del conveni de cessió gratuïta de terrenys

Tot i que es tracta com el cas anterior de terrenys de la Colònia Fàbrica, propietat d’Ercros, SA, el batlle va aclarir que aquesta cessió no està vinculada al projecte de la Llei de Barris, però sí n’és una conseqüència, ja que la parcel·lació realitzada fruit de l’aplicació del projecte va permetre identificar les dos parcel·les objecte de cessió. Concretament, en aquestes parcel·les ubicades al costat del carrer Ascó, hi ha el parc de bombers voluntaris i ocupen una superfície total de 6.304 m2. Segons va explicar el batlle, la cessió a l’Ajuntament d’aquestes parcel·les possibilitaria establir l’acord de cessió d’ús a la Generalitat de Catalunya i permetria que la Generalitat efectués les actuacions pertinents per a l’arranjament de les instal·lacions del parc de bombers, actualment en molt mal estat.

Parc de Bombers Voluntaris de Flix

Aprovació inicial de l’Ordenança de regulació estètica de l’edificació i els espais lliures de l’àmbit de la Colònia Fàbrica

En la intervenció prèvia abans de la votació de la nova ordenança, el batlle va exposar l’origen i els motius d’aquesta nova normativa. Recordà que l’Ajuntament de Flix endegar un procediment per declarar el conjunt de la Colònia Fàbrica com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), procediment que no comptà amb l’aprovació del propietari, Ercros, SA. Finalment, per resoldre aquesta discrepància, explicà el batlle que foren declarats BCIL 17 edificis i dos refugis antiaeris de la Colònia Fàbrica. Com a mesura complementària a aquesta declaració i per tal de garantir que futures actuacions en edificis de la colònia no entrin amb dissonància amb l’estètica dels edificis protegits, s’ha procedit a la redacció de la nova ordenança, la qual ha estat consensuada amb la propietat.

L’aprovació del nou text és amb caràcter inicial. En els acords s’especifica que es donarà audiència prèvia a Ercros, SA, i que el nou text se sotmetrà a informació pública durant el termini de mínim de 30 dies mitjançant un anunci publicat al BOPT, al taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Flix i en un mitjà de comunicació escrita diària.