Ajuntament de Flix

Han estat publicades en aquesta pàgina web les Bases reguladores de la concessió d’una llicència d’us privatiu de gestió i explotació de la barra (servei de bar) de la carpa d’hivern per les festes de Nadal de l’any 2021-22.

Poden concórrer a la present convocatòria les persones físiques i jurídiques que siguin titulars d’un establiment de concurrència pública (bar o establiment d’hostaleria), sempre que estiguin en possessió dels permisos governatius, ambientals i sanitaris adients i estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries; estiguin al corrent del pagament de les obligacions tributàries i de les quotes de la Seguretat Social (mitjançant declaració responsable del participant d’estar al corrent degudament signada); i no ser deutor de l’Ajuntament de Flix.

La barra estarà oberta durant els dies de funcionament de la carpa d’hivern, que són els següents: 24, 25, 26 i 31 de desembre de 2021 i 5 de gener de 2022.

Les persones interessades podran presentar les seves ofertes fins al dia 8 de desembre de 2021 en el Registre General de Documents de l’Ajuntament de Flix situat al carrer Major, 18.
La totalitat de les bases es poden consultar en aquesta pàgina web a través del menú “AJUNTAMENT”, i seguint l’itinerari “AJUNTAMENT / Informació / Convocatòria atorgament barra carpa Nadal”.