Agència Catalana de l’Aigua / Ajuntament de Flix

L’Agència Catalana de l’aigua disposa de bonificacions sobre el cànon de l’aigua en els usos domèstics. Els ciutadans poden ampliar els trams de consum i acollir-se a la tarifa social del cànon de l’aigua. Així els usuaris que tenen fonts d’aigua pròpies poden demanar una reducció de preu per reg eficient.

El cànon de l’aigua és un impost sobre el consum que es calcula per trams progressius: quanta més aigua consumim més cara la paguem.

L’ampliació dels trams del cànon de l’aigua permet afegir al primer tram 3m³ mensuals per persona als límits de consum d’aigua establerts pel 1er tram, 2m³ mensuals per persona pel 2n tram i 1 m³ per persona al mes en el cas del 3er tram. Aquesta bonificació es pot aplicar en aquelles unitats de convivència que tinguin 4 membres o més i reben un tractament especial els habitatges on conviuen persones amb un grau de discapacitat superior al 75%, que als efectes de l’ampliació computaran com a dues persones. Si al afegir-les a la resta de membres sumen 4 o més persones també poden sol·licitar l’ampliació.

Tram

*Mínim facturable 6m³

Ampliació mensual per persona

Unitats de convivència de 4 o més membres.

*Les persones amb un grau de discapacitat superior al 75% computen el doble.

1er + 3m³
2on + 2m³
3er + 1m³

 

Les persones interessades poden presentar el formulari (pdf), prèviament emplenat i signat, a les oficines municipals de l’Ajuntament de Flix o bé presentar-lo telemàticament mitjançant una instància genèrica amb el document adjunt i signat electrònicament. La data límit per presentar les sol·licituds és el 30 de juny de 2021.