Ajuntament de Flix

A partir de demà 30 d’abril de 2021 els registres civils començaran a deixar d’expedir els Llibres de Família. Aquesta mesura ve contemplada a la Llei 6/2021, de 28 d’abril, per la qual es modifica la Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil, publicada avui al BOE, d’aplicació a partir de demà divendres, i on s’especifica que “A partir de la data d’entrada en vigor de la present Llei no s’expediran Llibres de de Família”. Per poder justificar les dades registrals, es farà mitjançant els certificats pertinents.
De la mateixa manera, s’indica que els Llibres de Família emesos abans d’aquesta Llei seguiran vigents, és a dir, s’hauran de seguir complimentant amb les dades que pertoquin (nous nascuts en el nucli familiar, dades referents als titulars, anotacions, etc.). Posteriorment, aquesta informació ha estat matisada des de la mateixa Administració de Justícia, on s’ha indicat que aquestes mesures s’aplicaran inicialment els registres civils exclusius -els jutjats que es dediquen exclusivament a tasques del Registre Civil- i que progressivament s’aniran aplicant a la resta.

La nova Llei pretén desenvolupar definitivament la reforma del Registre Civil endegada amb la Llei 20/2011, de 21 de juliol, amb les corresponents modificacions que s’hi han anat afegint. L’objectiu principal de la nova normativa és la informatització total dels registres civils, de manera que variarà el que ha estat fins ara l’organització en seccions del Registre Civil (naixements, matrimonis, defuncions i tuteles), i crear un sistema personalitzat per a cada usuari qui, a través d’un número de codi personal li permetrà accedir a totes les dades registrals pròpies i vinculades. Fins arribar a aquest objectiu, es passarà per un període transitori d’implementació de les noves mesures, que també afectaran a l’organització dels registres civils. Amb tot, a diferència del que es preveia inicialment en la Llei de 2011, els registres civils seguiran sota immersos dins de l’Administració de Justícia.