Ajuntament de Flix

Divendres 30 d’abril, a les 18 h hi haurà sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Flix. Degut a la persistència de la pandèmia, com les últimes sessions l’assistència al Ple serà telemàtica i es podrà seguir en directe a través del canal de l’Ajuntament de Flix a YouTube.

Tot seguit es reprodueix el decret de convocatòria, amb l’ordre del dia.

Expedient núm.: PLN/2021/5

Òrgan col·legiat: El ple

Francesc Barbero Escrivà, EN QUALITAT DE PRESIDENT D’AQUEST ÒRGAN,

DISPOSO:

PRIMER. Que es convoqui la propera sessió d’aquest òrgan col·legiat:

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria: Ordinària

Data i hora: 30 d’abril de 2021 a les 18 h

Lloc: Sala de Plens. Admet participació a distància, es pot connectar mitjançant: «Telemàtica»

SEGON. Que es duguin a terme els tràmits legals oportuns per a efectuar la convocatòria i la notificació als membres d’aquest òrgan col·legiat.

TERCER. Fixar l’ordre del dia següent:

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
  2. EXPEDIENT 489/2021. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2021, DEL TIPUS CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT, FINANÇAT AMB ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA, MAJORS I NOUS INGRESSOS I BAIXES DE PARTIDES DE DESPESA
  3. EXP. 526/2021. MOCIÓ DE SUPORT A L’AMNISTIA

B) Activitat de control

4. EXPEDIENT 366/2021
5. EXPEDIENT 369/2021
6. EXPEDIENT 363/2021
7. EXPEDIENT 379/2021
8. RELACIÓ DE DECRETS

C) Precs i preguntes