Ajuntament de Flix
Avui dimecres 20 de gener de 2021, a les 20 h, hi haurà sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Flix per tal de procedir al sorteig dels integrants de les meses electorals de les Eleccions al Parlament de Catalunya. Com se sap, ahir dimarts 19 de gener el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va admetre un dels recursos contra el decret 1/2021, de 15 de gener, mitjançant el qual es deixava sense efecte la celebració de les eleccions al Parlament per al proper 14 de febrer, suspenent-lo de forma cautelar. Amb la resolució del TSJC i la conseqüent instrucció de la Junta Electoral Central, s’ha activat novament el procés electoral, cosa qua ha motivat la convocatòria del Ple. Com en les últimes sessions, el Ple se celebrarà amb l’assistència telemàtica de tots els seus integrants i es podrà seguir en directe a través del Canal de l’Ajuntament de Flix a YouTube.
Tot seguit es reprodueix el decret de batllia de convocatòria de la sessió del plenari, amb l’ordre del dia:

Expedient núm.: PLN/2021/1
Òrgan col·legiat: El Ple
Francesc Barbero Escrivà, EN QUALITAT DE PRESIDENT D’AQUEST ÒRGAN,
DISPOSO:
PRIMER. Que es convoqui la propera sessió d’aquest òrgan col·legiat:
DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria: Extraordinària
Motiu: «Compliment de terminis»
Data i hora: 20 de gener de 2021 a les 20 h
Lloc: Sala de Plens
Admet participació a distància, es pot connectar mitjançant: «Telemàtica»
SEGON. Que es duguin a terme els tràmits legals oportuns per a efectuar la convocatòria i la notificació als membres d’aquest òrgan col·legiat.
TERCER. Fixar l’ordre del dia següent:
ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva

  1. SORTEIG DELS INTEGRANTS DE LES MESES ELECTORALS DE LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA

B) Activitat de control
C) Precs i preguntes