Ajuntament de Flix
Han estat publicades en aquesta pàgina web les Bases que han de regir la convocatòria del concurs de mèrits per a l’ampliació de la borsa de treball existent per cobrir les vacants de monitors de menjadors escolars, i/o acollida.
Les persones aspirants han de reunir, entre altres, els següents requisits:

  • Posseir el títol d’ensenyament secundari obligatori, o equivalent, o qualsevol altre de nivell superior, o bé estar en condicions de tenir l’acreditació corresponent en la data que acaba el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en les proves selectives.
  • Posseir el certificat de coneixements de nivell bàsic de llengua catalana orals i escrits (certificat B1) de la Junta Permanent de Català o alguna de les titulacions equivalents. En cas que els aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió del nivell de català exigit, el procés de selecció ha de contenir una prova o l’exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell al requerit a la convocatòria, que han de superar aquests aspirants.

El termini de presentació de les sol·licituds és de 20 dies naturals a comptar a partir de la publicació de les bases en aquesta pàgina web.  S’han de presentar a les oficines municipals, en horari d’oficina (dilluns a divendres, de 9 a 14 h).
Per accedir a la totalitat del contingut de les bases, al accedir al menú “AJUNTAMENT” de la pàgina d’aquesta pàgina web i seguir l’itinerari “AJUNTAMENT / Informació / Convocatòries de selecció de personal”.