Ajuntament de Flix
El Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) d’avui divendres 10 de juliol de 2020 ha publicat les Bases que han de regir la Convocatòria del Concurs-Oposició per a la creació d’una Borsa de treball de mestres i d’educadors/es infantils de l’Escola Bressol Municipal “Pam i Toc” de Flix.
L’objecte d’aquestes bases és la regulació del procediment per a la creació d’una Borsa de treball per cobrir les necessitats de contractacions laborals temporals de personal de l’Escola Bressol Municipal “Pam i Toc”, que es puguin produir en el
termini de tres anys a partir de la resolució d’aquest procediment, en les categories: Mestre/a i Educador/a infantil, llocs de treball que corresponen, respectivament, als grup A2 i C1, que es puguin produir en el termini de tres anys a partir de la resolució d’aquest procediment.
Aquestes bases i convocatòria es consideraran fermes si transcorregut el termini de vint dies naturals, des de l’endemà de la seva publicació en el BOPT, no se’n presenten al·legacions.
El tipus de relació que s’establirà amb el personal seleccionat, una vegada contracta, será laboral, mitjançant un contracte laboral temporal, en les diferents modalitats previstes per la legislació vigent. L’horari es fixarà en funció de les necessitats del servei a cobrir.
Per prendre part en les proves selectives serà necessari reunir les condicions següents:

 1. Tenir la nacionalitat espanyola o la d’algun país membre de la Unió Europea o la dels Estats als quals, en virtut de Tractats Internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de
  treballadors. També podran participar el cònjuge, així com els descendents d’ambdós i els descendents del cònjuge, dels espanyols i dels nacionals d’altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat que visquin al seu càrrec.
  També podran participar els estrangers no inclosos en l’apartat anterior que gaudeixin del corresponent permís de residència, en els termes previstos en la legislació sobre estrangeria.
 2. Haver complert els setze anys d’edat en la data que finalitzi el termini de
  presentació de sol·licituds i no excedir de l’edat de jubilació forçosa.
 3. No tenir cap malaltia o defecte físic o psíquic que impedeixi el desenvolupament de
  les funcions pròpies de la categoria.
 4. No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei a l’Estat, a les comunitats autònomes o a l’Administració local, per mitjà de resolució ferma, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques per sentència ferma.
 5. No trobar-se en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat previstes en la
  legislació vigent sobre la matèria.
 6. Estar en possessió de les següents titulacions, o en condicions d’obtenir-lo en la data en què finalitzi el termini d’admissió d’instàncies:
  -Per Mestre/a: Diplomat en educació infantil. Grau en educació infantil o títol equivalent.
  -Per Educador/a Infantil: Títol de grau superior en Educació Infantil o títol equivalent.
 7. Nivell de coneixement de la llengua catalana: comprensió i expressió oral i coneixement escrit. S’acreditarà mitjançant el certificat de coneixements de nivel de Suficiència de Català (certificat C) de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o dels reconeguts per aquesta coma equivalents.
  No estar inhabilitat per sentencia ferma pera l’exercici de les funcions publiques ni haver estat separat, per resolució ferma, del servei de cap administració pública.
 8. Certificat negatiu de Delictes Sexuals del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

El compliment de les condicions i els requisits exigits per aquesta convocatòria, s’ha de produir en la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds.
Les persones que desitgin prendre part en les proves selectives ho hauran de sol·licitar mitjançant instància presentada en el Registre General de l’Ajuntament o en la forma que estableix l’art. 16 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú, adreçada i dirigida al Sr. Batlle de l’Ajuntament de Flix, fent constar expressament que compleix tots els requisits previstos a les bases, dins del termini de 20 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació en el BOPT de l’anunci de la convocatòria de les proves selectives.
Les instàncies aniran acompanyades de la documentació següent:

 1. Fotocòpia del DNI.
 2. Fotocòpia de la titulació exigida.
 3. Currículum acadèmic i professional.
 4. Documentació adequada i suficient que s’hagi de tenir en compte per a la valoració de mèrits.
 5. Acreditació del nivell C de català. Els aspirants que no estiguin en possessió del nivell exigit hauran de realitzar la prova de coneixements de català prevista en les bases.
 6. Adaptacions necessàries que creguin adients per realitzar les proves en el supòsit de persones disminuïdes.

Tots els documents s’hauran de presentar degudament compulsats. Si alguna de les instàncies presenta qualsevol defecte esmenable, es requerirà l’interessat per a què ho realitzi en un termini de 10 dies hàbils, amb l’advertiment que si no ho fa
s’arxivarà la instància sense cap més tràmit.
Els i les aspirants hauran de fer constar, en les sol·licituds, que accepten aquestes bases i que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides, referides sempre a la data d’acabament del termini per a la presentació de sol·licituds, i que donen el seu consentiment per al tractament de les dades personals que siguin necessàries en el procés selectiu.
Per consultar la totalitat de les bases, les persones interessades han d’accedir al menú “AJUNTAMENT” d’aquesta pàgina web i seguir l’itinerari “AJUNTAMENT / Informació / Convocatòries de selecció de personal / Concurs-Oposició per a la creació d’una Borsa de treball de mestres i d’educadors/es infantils de l’Escola Bressol Municipal “Pam i Toc” de Flix”.