Ajuntament de Flix
Dilluns passat 29 de juny hi hagué sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Flix, segon cop que aquest òrgan col·legial es reunia telemàticament i que es va poder seguir en directe pel canal de l’Ajuntament a YouTube. En el seu decurs es van aprovar diversos expedients, alguns de caire econòmic i comptables, com l’aprovació dels comptes anuals de 2019 de Flix Gestió d’Iniciatives Econòmiques, el reconeixement de comptabilitat a personal de l’Escola Municipal de Música, l’anul·lació de drets reconeguts d’exercicis tancats, la proposta d’anul·lació d’obligacions reconegudes corresponents a exercicis tancats i donar compte de l’informe de liquidació del Pressupost General de 2019.
Durant aquesta sessió plenària també s’aprovà inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora de l’ús, la utilització i l’aprofitament de la via pública, que comporta, entre altres mesures, l’ampliació de l’horari de tancament de les terrasses dels establiments de restauració durant la temporada d’estiu, de l’1 de juny fins al 15 de setembre, fins a la 1.30 hores de la matinada.
Així mateix, el ple va donar suport a la Moció en defensa de l’espai públic, redactada per l’Associació de Municipis per la Independència, arran la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix l’ús de banderes no oficials als edificis i als espais públics. Entre els acords de la moció, s’expressa “el compromís en la defensa l’espai públic com un lloc de lliure expressió de les diferents sensibilitats i ideologies amb un únic marc que ha de ser el de la Democràcia i respecte als Drets i Llibertats Fonamentals” i demanar “el màxim respecte per l’autonomia local i les competències que ens són pròpies. Diem prou a les intromissions de les altres administracions que dificulten, entorpeixen i limiten el poder local que té reconeguda la seva autonomia i, en base a això, demanem respecte i lleialtat institucional“.
Finalment, a l’apartat d’altres informes, el batlle de Flix, Francesc Barbero, inicialment donà la paraula a la regidora d’Urbanisme i Obres, Gemma Abelló, perquè exposés i donés compte de les últimes actuacions realitzades i pendents dins del projecte de la Llei de Barris: l’skate park; la propera finalització de les obres de l’avinguda de Riba-roja; i l’estat de les licitacions de l’obres de les obres dels carrers Molí, Albert Quintana-Av. de Flix, Francesc A. Ripoll i Santa Eulàlia, del Centre Cívic dels Quatre Camins. També informà la regidora de que finalment de les obres projectades al passeig de Sant Tomàs solament s’executaran en part.
A continuació, el batlle donà compte de la finalització dels treballs de dragatge de la descontaminació de l’embassament, comunicada per Acuamed a l’Ajuntament de Flix. Explicà que el nou sistema utilitzat per l’actual empresa executora, TRAGSA, no ha comportat cap episodi d’emissions de gasos, i que les analítiques en aquest aspecte han estat satisfactòries, tant les realitzades des dels gestors de la descontaminació com les del CSIC. Properament es procedirà al desmantellament del recinte tancat. També informà que des de l’Ajuntament s’ha demanat que l’acabat de la vora del riu es faci de forma sostenible per facilitar nous usos en aquest espai.
Per altra banda, el batlle informà que l’empresa alemanya ABO Wind està interessada en la possible instal·lació d’un part eòlic al terme de Flix, concretament a la zona de Valls-Montredons i que properament efectuarà les prospeccions i estudis pertinents i amb la instal·lació d’un medidor de vent. Va valorar molt positivament que l’empresa, abans d’emprendre cap acció, es posés en contacte amb el Consistori per exposar els seus projectes al terme.
Finalment, féu menció a l’aniversari de l’incendi de 2019, recordant l’acte commemoratiu que tingué lloc el dissabte anterior, i explicant altres accions futures que es duran a terme per recuperar els espais cremats.

Captura d’imatge de l’enregistrament de la passada sessió plenària.