Ajuntament de Flix
Han estat publicades en aquesta pàgina web les bases per al Procediment de selecció per a contractar dos places de taquiller/a per la temporada de piscines 2020.
Les persones aspirants hauran de complir els requisits següents:

  1. Podran optar a la plaça les persones que a la data d’inici del contracte, tinguin l’edat mínima de 18 anys.
  2. Tenir coneixement oral del català
  3. No patir cap malaltia ni tenir cap defecte físic que impedeixi l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball.
  4. No haver estat separat/da per mitjà d’expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions públiques.

Tots aquests requisits s’hauran d’acreditar abans de la celebració de les proves selectives mitjançant la presentació dels justificants i documents oportuns i les declaracions jurades pertinents. En cas contrari, la persona aspirant serà exclosa de les proves.
Les instàncies hauran de presentar-se al registre d’entrada de l’Ajuntament de Flix, carrer Major 18, amb el model oficial que es facilitarà a les oficines municipals a les persones interessades. El termini per a presentar-les és fins el dia 11 de juny de 2020.
Amb les instàncies, els aspirants han de presentar la següent documentació:

  • Còpia del DNI.
  • Un currículum i els documents justificatius dels requisits i mèrits que al·leguin per tal que el tribunals els valori.

Les persones interessades poden consultar les bases en aquesta pàgina web, a través del menú “AJUNTAMENT”, i seguint l’itinerari “AJUNTAMENT / Informació / Convocatòries de selecció de personal / Procediment de selecció per a contractar dos places de taquiller/a per la temporada de piscines 2020”.