Ajuntament de Flix
El BOE d’avui dimecres 20 de maig publica l’Ordre SND/422/2020 mitjançant la qual s’estableix l’obligatorietat de l’ús de mascareta a partir de demà dijous 21 de maig.
Segons s’indica, l’obligació correspon a totes les persones de 6 anys en endavant i que es trobin a la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o estigui obert al públic, sempre que no sigui possible mantindre una distància de seguretat interpersonal d’almenys dos metres. En el preàmbul de la disposició, també es recomana l’ús de la mascareta pels infants de 3 a 5 anys.
Tanmateix, l’ordre estableix quines persones queden excloses d’aquesta obligació:

  • Persones que per presentar algun tipus de dificultat respiratòria que pugui veure’s afectada per l’ús de mascareta.
  • Aquelles en què el seu ús pugui resultar contraindicat per motius de salut o per la seua situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que ho faci inviable.
  • Desenvolupament de determinades activitats que faci inviable l’ús de la mascareta.
  • Causes de força major o situació de necessitat.

Si bé es fa referència a qualsevol tipus de mascareta, s’indica preferentment les higièniques i quirúrgiques, i que cobreixin nas i boca.