Ajuntament de Flix
El BOPT del 18 de juliol ha publicat les Bases i convocatòria per la contractació temporal, mitjançant concurs oposició lliure, d’un/a professor/a de Llenguatge Musical i Piano, i formació de la corresponent borsa de treball per l’Escola Municipal de Música de Flix.
Entre els requisits que han de reunir les persones aspirants, hi ha els següents:

 • Estar en possessió d’alguna d’aquestes titulacions:
  • Títol superior de Música, especialitat de llenguatge musical.
  • Títol superior de Música, especialitat piano.
  • Títol superior de Música, especialitat pedagogia
 • Posseir un coneixement de nivell intermedi o superior del castellà
 • Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana orals i escrits (certificat C1 – coneixements de nivell de suficiència de català) de la Junta Permanent del Català o alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, i l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística.

Les persones aspirants que desitgin prendre part en aquesta convocatòria han de presentar sol·licitud d’acord amb el model que figura com annex 1 a les Bases, a la qual hauran d’adjuntar fotocòpia compulsada de:

 1. DNI, NIE o permís de residència i treball
 2. Titulació exigida a la convocatòria
 3. Certificat acreditatiu dels coneixements de català (C1)
 4. Curriculum vitae
 5. Relació i documents acreditatius dels mèrits al·legats

Les sol·licituds s’han de presentar en el Registre general de l’Ajuntament de Flix, (carrer Major, número 18 de Flix) o en qualsevol dels llocs a què fa referència l’art. 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a partir de la corresponent convocatòria del procés de selecció per la presidència.
El termini per presentar sol·licituds serà de 10 dies naturals comptats del següent al de la publicació de les Bases al BOPT.
Per a més informació, es poden consultar la totalitat de les bases a través d’aquesta pàgina web, a través del menú “AJUNTAMENT” i seguint l’itinerari “AJUNTAMENT / Informació / Convocatòries de selecció de personal”.