Ajuntament de Flix
Les obres d’enderroc de l’immoble del C/ Gombau núm. 11 estan a punt de cloure’s. La primera part del projecte consistia en l’enderroc, la retirada de runa i l’apuntalament de les parets mitgeres. Per evitar l’afectació d’humitat en els immobles contigus al solar, es féu una segona actuació consistent en la construcció d’una teulada. La primera actuació tingué un cost de 46.456,75 euros, i la segona, 13.228,39 euros. Les obres han estat executades per l’empresa Demoliciones Profirex.
L’immoble ubicat en aquest punt del carrer Gombau, com es recordarà va patir un ensorrament en el seu interior el dia 29 de març de 2018. Una primera inspecció i l’informe redactat pel Cos de Bombers obligà inicialment al tancament preventiu de la circulació pel tram i la zona del carrer afectat. Posteriorment, els tècnics municpals van redacatar un altre informe de l’estat de l’edifici on s’afirmava que “els danys observats comprometen l’estabilitat de l’immoble” i s’alertava de l’amenaça d’”enderrocar-se de forma imminent, amb perill per a les persones i béns”. Basant-se en aquest informe, la Junta de Govern en la sessió celebrada el 6 d’abril de 2018 va acordar l’enderroc del citat immoble, amb les mesures preventives pertinents. L’obra es va adjudicar a l’empresa Demoliciones Profirex.
L’actuació principal de demolició i retirada de runa es va allargar un mes, fins a finals de maig de 2018. Posterioment es va dur a terme l’apuntalament. Més endavant, per decret d’Alcaldia, s’aprovà el projecte de construcció de la teulada redactat pels tècnics municipals i què fou executat aquests darrers dies.

Imatges amb els apuntalaments i la teulada del solar del c/ Gombau núm. 11