BAN
Es comunica que del 17 al 31 d'agost, per a qualsevol tema relacionat amb el Jutjat de Pau i el Registre Civil, cal dirigir-se a les oficines municipals.
Flix, 11 d'agost de 2017.

BAN
Es comunica que l'hora de tancament dels bars i les terrasses durant els dies de Festa Major serà el següent:

  • Bars: 3.30 h.
  • Terrasses: 3:15 h.

Flix, 11 d'agost de 2017.

BAN
Es comunica als responsables de les entitats esportives de Flix que el termini per sol·licitar la subvenció anual a l'Ajuntament de Flix és del 4 al 25 d'agost de 2017.
Flix, 3 d'agost de 2017.

BAN
Es comunica que l'horari de l'oficina del servei de BASE durant aquest mes d'agost de 2017 serà els dimarts de 10:30 a 13:30 h.
Flix, 2 d'agost de 2017.

BAN
Es comunica que durant aquest mes d'agost el Casal de Joves "Lo Refugi" romandrà tancat al públic.
Flix, 1 d'agost de 2017.

BAN
Es comunica als jubilats i pensionistes que han rebut la carta d’Ercros, que per al lliurament de la Fe de Vida i Estat, a partir de dilluns 17 de juliol poden recollir-la dins l’horari habitual del Jutjat de Pau, de dilluns a dijous, de 12:00 a 14:30 h., i divendres de 13:30 h. a 14:30 h. No fa falta reservar dia i hora. Cal que en el moment que acudeixin a recollir la Fe de Vida i Estat vinguin proveïts amb el DNI.
Així mateix, es comunica que dimarts 18 de juliol, no hi haurà servei d’oficina del Jutjat.
Flix, 14 de juliol de 2017.

BAN
L'Agència Tributària comunica, en relació amb els rebuts de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) corresponents a l'any 2017 i quan es tracti de quotes nacionals i provincials, la gestió recaptatòria de la qual correspongui a l'Administració Tributària de l'Estat, el següent:
1. Termini per efectuar l'ingrés
Del 15 de sEtembre fins al 20 de novembre de 2017 (Resolució de 19 de juny de 2017 del Departament de Recaptació de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària).
2. Lloc de pagament

  • Quotes nacionals. A través de les Entitats Col·laboradores (Bancs, Caixes d'Estalvis i Cooperatives de Crèdit), en les quals no és necessari que l'obligat al pagament disposi de compte obert.
  • Quotes provincials. A través de les Entitats Col·laboradores (Bancs, Caixes d'Estalvis i Cooperatives de Crèdit), en les quals no és necessari que l'obligat al pagament disposi de compte obert.

Els ingressos es podran efectuar en l'horari d'atenció al públic de les citades entitats.
Així mateix, el pagament de les quotes nacionals i les provincials es podrà realitzar també mitjaçant deute ("adeudo") en compte, a través d'Internet, a la direcció www.agenciatributaria.es, en l'opció: "Sede Electrónica. Trámites Destacados Pago de Impuestos". Per a realitzar el pagament a través d'Internet és necessari disposar d'un sistema de signatura electrònica dels admesos per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.
El venciment del termini d'ingrés en període voluntari, sense haver estat satisfet el deute, determinarà el període executiu i la meritació dels interessos de demora i dels recàrrecs als quals es refereixen els articles 26 i 28 de la Llei General Tributària.
Flix, 11 de juliol de 2017.

BAN
Des dels Mossos d'Esquadra s'informa que recentment s'ha tingut coneixement de diversos incidents amb persones que han patit pràctiques presumptament fraudulentes per part d’operaris de companyies de manteniment de gas butà. Les presumptes revisions que es porten a terme per part d’aquests operaris són, en algun casos innecessàries, i les factures per les reparacions efectuades, són desorbitades.
Les persones afectades són, en la majoria dels casos, gent d’edat avançada.
En cas que hi hagi persones afectades, es recorda que podria tractar-se d’una estafa, així que se'ls demana que presentin denuncia als Mossos d’Esquadra.
Les persones que tinguin dubtes poden fer la consulta a l’Agencia Catalana del Consum, trucant a 012.
Flix, 28 de juny de 2017.

BAN
Es comunica que durant aquest mes de juliol l'horari d'obertura al públic del Casal de Joves "Lo Refugi" serà el següent:

  • Dilluns a divendres: 19:00 - 21:00 h.
  • Dissabte i diumenge: tancat.

Flix, 28 de juny de 2017.

BAN
Es comunica que a partir de dijous 22 de juny, l'autobús municipal començarà a realitzar l'horari d'estiu.
Flix, 20 de juny de 2017.

Altres