Noticiari

Publicat al BOPT l'edicte del procés d'elecció del Jutge de Pau titular i el substitut

Ajuntament de Flix
Avui dijous 15 de juny ha sortit publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) l'edicte de l'Ajuntament de Flix sobre el procés d'elecció del Jutge de Pau titular i el Jutge de Pau substitut.

Segons la normativa, correspon als plenaris dels ajuntaments dels municipis on hi ha Jutjat de Pau elegir les persones per ser nomenades jutge de pau, titular i substitut. Per la qual cosa, amb aquest edicte, s'obre un període de quinze dies hàbils perquè les persones que estiguin interessades, i reuneixin les condicions legals ho sol·licitin per escrit dirigit a l'Alcaldia. Per ser Jutge de Pau només cal ser major d'edat, tenir la nacionalitat espanyola i no estar immers en cap causa d'incapacitat, ni  d'incompatibilitat per a l'exercici de les funcions jurisdiccionals.
Un cop passat el termini, el Ple de l'Ajuntament elegirà per votació el Jutge de Pau titular i el substitut entre les persones que hagin presentat sol·licitud. Cas de què no hi hagués cap sol·licitud per a un o els dos càrrecs, seria el mateix Ple qui elegiria lliurament la persona o les persones.
Un cop elegits, tot plegat es comunica al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya qui, després d'examinar la idoneïtat de les persones escollides, nomena els dos càrrecs.
El Jutge de Pau titular i el substitut es renoven cada quatre anys. En aquest quadrienni que finalitza, el càrrec de Jutge de Pau titular ha estat exercit per Fernando Albiac Guiu, i el substitut, per Joan Viñado Pujol.

Altres