Reglament regulador de les llicències municipals d'obertura d'establiments per activitats i/o instal·lacions incloses a l'annex III i les excloses dels annexos de la Llei 3/98 de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental
Reglament del cementiri municipal
Reglament del Consell Escolar Municipal
Reglament del servei del mercat municipal
Reglament del Servei del Arxiu Municipal
Reglament orgànic municipal
Reglament dels pressupostos participatius
Reglament del Cos de Vigilants
Reglament regulador del Registre municipal d'unions estables de parella